Liberation Radio · Radio Giải Phóng

2021 // gallery installation // Việt Nam
linktree // twitter // instagram // facebook

collaborative audio-visual installation by
Esther Johnson, Nguyễn Nhung, Matthew Sweet

moving image research, composition and film editing
Esther Johnson

audio composition, design and post-production
Nguyễn Nhung

research material and script
Matthew Sweet

audio recording
Esther Johnson, Nguyễn Nhung and Matthew Sweet

interviewees
Nguyễn Hằng and Vincent Strollo

vocal performances
Klara Blomgren, Lisa Bowerman, Maja Sten, Huyền Thanh, and David Warner

Swedish translation
Klara Blomgren, Maja Sten and Peter Walsh

Vietnamese translation
Nguyễn Nhung, Tô Minh Sơn and Hồ Trâm Anh

graphic design
Christopher Wilson

technical support
Nguyễn Ban Ga, Triệu Đức Trọng and Phạm Thế Vũ

documentation cinematography and editing, with audio-visual clips from the installation
Marilyn Phạm Dacusin

thanks to
British Council Việt Nam
Manzi Art Space
Goethe-Institut

Klara Blomgren
Lisa Bowerman
Marilyn Phạm Dacusin
Hồ Trâm Anh
Huyền Thanh
Nguyễn Ban Ga
Nguyễn Hằng
Maja Sten
Vincent Strollo
Tô Minh Sơn
Triệu Đức Trọng
Peter Walsh
David Warner
Christopher Wilson

Film Festivals and Screenings
True/False Macondo Programme Columbia, Missouri, USA UK 03—05.03.22
35th Leeds International Film Festival UK screening with feature film  Date/time 16:00 13.11.21 20:30 16.11.21
65th BFI London Film Festival Experimenta programme, screening with Landscapes of Resistance UK 18:00 14.10.21
Liberation Radio screening included in The Shore of a Day artist film programme curated by Lease Agreement, Lincoln Arts Institute Illinois, US, 02.09.22

Workshops
Liberation Radio screening, plus artist Q&A with Esther Johnson, Nguyễn Nhung and Matthew Sweet, The Lost Tapes: Artist Approaches to Microhistories Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam, 23.10.22
Liberation Radio screening, workshop, and artist Q&A with sound designer Nguyễn Nhung, part of Sonic Ground Workshop led by Arnaud Soulier, as part of the UNESCO E-Emotions Project, with Purin Pictures South East Asia Film Development, and TPD Centre for the Development of Movie Talents, Blue Sound Studio, Hanoi, 10.06.22

Gallery Exhibition
Liberation Radio Manzi Exhibition Space 2 Ngõ Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam, 28.05—13.06.21

exhibition supported by British Council Việt Nam, Manzi Art Space, Goethe-Institut

Presentations
LIBERATION RADIO: BEYOND VIETNAM · VƯỢT NGOÀI FAMLAB British Council online event, 12 June 2021 14:00 BST / 20:00 VN Register HERE

LIBERATION RADIO FAMLAB British Council online event, 24 September 2020 14:30 BST / 20:30 VN Register HERE

This is Liberation Radio. 

In 1968, a group of American military deserters went to the North Vietnamese mission in Stockholm with one object in mind – to join the army they had been drafted to fight. Instead, they were recruited for the propaganda war – and use magnetic tape, pop music and political rhetoric to persuade other American servicemen to desert. Their recordings were transported from Sweden to Vietnam by diplomatic bag, and broadcast from transmitters on the rooftops of Hanoi, and revolutionary bases in the countryside.

This installation work by artist and filmmaker Esther Johnson, sound artist Nguyễn Nhung, and historian Matthew Sweet revives that circuit of communication, five decades later.

With contributions from some of the surviving American deserters, Swedish anti-war activists and Vietnamese journalists of the period, the voice of Liberation Radio speaks again.

Đây là Radio Giải Phóng. 

Năm 1968, một nhóm lính Mỹ đào ngũ đã đi đến phái bộ của chính phủ Bắc Việt Nam tại Stockholm với một mục tiêu duy nhất: Để gia nhập hàng ngũ quân đội mà trước đây họ có nghĩa vụ phải chiến đấu. Nhưng thay vì nhập ngũ, họ được tuyển dụng cho công cuộc tuyên truyền – sử dụng băng từ, nhạc ‘pop’ và các bài hùng biện để thuyết phục quân lính Mỹ khác đào ngũ. Các bản ghi âm của họ được vận chuyển từ Thụy Điển về Việt Nam trong túi ngoại giao, và được phát sóng từ các máy phát trên các nóc nhà ở Hà Nội và các căn cứ cách mạng ở nông thôn.

Tác phẩm sắp đặt này, của nghệ sĩ kiêm nhà làm phim Esther Johnson, nghệ sĩ âm thanh Nguyễn Nhung và nhà sử học Matthew Sweet, sẽ làm sống lại những mạch sóng đó 50 năm sau.

Với sự đóng góp của một số lính đào ngũ Mỹ còn sống, các nhà hoạt động phản chiến Thụy Điển và các nhà báo Việt Nam thời kỳ đó, tác phẩm Liberation Radio sẽ cất tiếng.

Liberation Radio Trailer

Exhibition documentation film
Manzi Artspace, Hanoi, 2021 · film shot and edited by Marilyn Phạm Dacusin

Online event
Extracts from 2 hour online event ‘Liberation Radio: Beyond Vietnam’ that took place on 12 June 2021

Interview
‘HistFest’ hosted by Rebecca Rideal

SONIC GROUND
Documentation of this UNESCO workshop that took place in Hanoi in 2022. Liberation Radio was screened and accompanied by a Q&A with project sound designer Nguyễn Nhung — clips from the film and Nhung can be viewed at 3 min 02 secs.

Research Materials

Publicity Materials

Publications

Viewfinder Magazine #119 Winter 2021/22 Learning on Screen

Oral History Journal The Power and the Archive, Autumn 2021, Volume 49, Issue 2, pp. 18-31

Funded by FAMLAB (Film, Archives and Music Lab) Fund as part of the British Council’s Heritage of Future Past project in Việt Nam