Liberation Radio

2021 // gallery installation // Việt Nam
twitter // instagram // facebook

collaborative audio-visual installation by · tác phẩm sắp đặt âm thanh-hình ảnh của
Esther Johnson, Nhung Nguyễn, Matthew Sweet

thanks to · cảm ơn đến
British Council Việt Nam
Manzi Art Space
Goethe-Institut

Klara Blomgren
Lisa Bowerman
Marilyn Phạm Dacusin
Hồ Trâm Anh
Huyền Thanh
Nguyễn Ban Ga
Nguyễn Hằng
Maja Sten
Vincent Strollo
Tô Minh Sơn
Triệu Đức Trọng
Peter Walsh
David Warner   
Christopher Wilson

funded by · tài trợ bởi
FAMLAB (Film, Archives and Music Lab) Fund as part of the
British Council’s Heritage of Future Past project in Việt Nam

exhibition · triển lãm
Manzi Exhibition Space
2 Ngõ Hàng Bún
Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

28 May — 13 June 2021
28 tháng 5 — 13 tháng 6 năm 2021

presentations · buổi thuyết trình
Liberation Radio FAMLAB British Council Open Session Webinar, 24 September 2020 sign-up for event HERE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film Stills · Please click on image for further stills

This is Liberation Radio. 

In 1968, a group of American military deserters went to the North Vietnamese mission in Stockholm with one object in mind – to join the army they had been drafted to fight. Instead, they were recruited for the propaganda war – and use magnetic tape, pop music and political rhetoric to persuade other American servicemen to desert. Their recordings were transported from Sweden to Vietnam by diplomatic bag, and broadcast from transmitters on the rooftops of Hanoi, and revolutionary bases in the countryside.

This installation work by artist and filmmaker Esther Johnson, sound artist Nhung Nguyễn, and historian Matthew Sweet revives that circuit of communication, five decades later.

With contributions from some of the surviving American deserters, Swedish anti-war activists and Vietnamese journalists of the period, the voice of Liberation Radio speaks again.

 

Đây là Radio Giải Phóng. 

Năm 1968, một nhóm lính Mỹ đào ngũ đã đi đến phái bộ của chính phủ Bắc Việt Nam tại Stockholm với một mục tiêu duy nhất: Để gia nhập hàng ngũ quân đội mà trước đây họ có nghĩa vụ phải chiến đấu. Nhưng thay vì nhập ngũ, họ được tuyển dụng cho công cuộc tuyên truyền – sử dụng băng từ, nhạc ‘pop’ và các bài hùng biện để thuyết phục quân lính Mỹ khác đào ngũ. Các bản ghi âm của họ được vận chuyển từ Thụy Điển về Việt Nam trong túi ngoại giao, và được phát sóng từ các máy phát trên các nóc nhà ở Hà Nội và các căn cứ cách mạng ở nông thôn.

Tác phẩm sắp đặt này, của nghệ sĩ kiêm nhà làm phim Esther Johnson, nghệ sĩ âm thanh Nhung Nguyễn và nhà sử học Matthew Sweet, sẽ làm sống lại những mạch sóng đó 50 năm sau.

Với sự đóng góp của một số lính đào ngũ Mỹ còn sống, các nhà hoạt động phản chiến Thụy Điển và các nhà báo Việt Nam thời kỳ đó, tác phẩm Liberation Radio sẽ cất tiếng.

 
 
Exhibition Postcard · Please click on image for further stills

Vincent Strollo, left, and the American Deserters Committee, Stockholm, 1968

Richard Nixon Campaign Advert 1968

Vintage Radio

Script typing

Reel-to-Reel

Original 'Liberation Radio' script cue cards

Original 'Liberation Radio' script cue cards

The Little Girl from Hanoi (Em bé Hà Nội) Hải Ninh, 1975

 

Archive Film Still

Research Materials · Please click on image for further stills